Propozycje do budżetu Będzina na 2015 rok

Sławomir Brodziński

Leszek Dudek

Radni Rady Miejskiej Będzina

 

 

Szanowny Pan

Łukasz Komoniewski

Prezydent Miasta Będzina

 

 

 

Propozycje do budżetu miasta Będzina na 2015 rok i lata następne

1/ kompleksowy remont Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima przy ul. Skalskiego wraz z modernizacją terenu wokół przedszkola,

2/ kompleksowy remont Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Jana Brzechwy przy ul. Rutkowskiego wraz z modernizacją terenu wokół przedszkola,

3/ ewentualna kontynuacja remontu sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera przy ul. Rewolucjonistów,

4/ budowa strefy aktywności rodzinnej na terenie byłego boiska pomiędzy blokiem nr 3 przy ul. Kniewskiego a Przedszkolem Miejskim nr 4,

5/ budowa placu zabaw na terenie przy ul. Skalskiego pomiędzy blokiem nr 2, nowym parkingiem, hydrofornią MPWiK a prywatną nieruchomością,

6/ rozbudowa istniejących placów zabaw przy ul. ul. Skalskiego, Kniewskiego i Rutkowskiego na osiedlu Syberka oraz przy ul. ul. Jesionowej i Jarzębinowej na osiedlu Górki Małobądzkie,

7/ budowa chodnika przy ul. Skalskiego łączącego bloki nr 10 i nr 2 wzdłuż parkingu od strony hydroforni MPWiK,

8/ kompleksowy remont chodnika przy ul. Skalskiego wzdłuż bloków nr 8 i nr 10 od strony ul. Chmielewskiego aż do ul. 9 Maja,

9/ kompleksowa rewitalizacja parku wzdłuż drogi krajowej nr 86 Katowice-Warszawa,

10/ rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Skalskiego wzdłuż bloków nr 8 i nr 10 od strony ul. Chmielewskiego,

11/ budowa nowych miejsc parkingowych i postojowych przy ul. ul. Kniewskiego, Rutkowskiego i na terenie byłego boiska powyżej Urzędu Skarbowego na osiedlu Syberka oraz wzdłuż ul. Grzegorza Załogi pomiędzy istniejącymi garażami a ul. Rolniczą na osiedlu Górki Małobądzkie,

12/ przebudowa w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym niebezpiecznego skrzyżowania ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) z ul. Chmielewskiego i ul. Grzegorza Załogi (drogi gminne) pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie,

13/ zapewnienie bezpiecznego przejścia dla dzieci z osiedla Górki Małobądzkie do Szkoły Podstawowej nr 1, szczególnie przez ul. Grzegorza Załogi na ul. Rolniczą,

14/ realizacja monitoringu miejskiego poprzez instalację nowych punktów kamerowych na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie,

15/ utworzenie przedszkola miejskiego na osiedlu Górki Małobądzkie.

 

W sprawie powyższych propozycji do budżetu miasta deklarujemy chęć dyskusji.

 

 

 

/-/ Sławomir Brodziński

/-/ Leszek Dudek

 


 
Nowy okręg wyborczy

Uchwała Nr XXVIII/277/2012

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012 roku

 

w sprawie podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze.

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

 

§ 1

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.

 

§ 2

Numery okręgów, ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXVIII/277/2012

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012 roku

 

Numer okręgu

Granice okręgu (ulice)

Liczba mandatów

4

1/ Brzozowa,

2/ Dębowa,

3/ Grabowa,

4/ Jarzębinowa,

5/ Jaworowa,

6/ Jesionowa,

7/ Kalinowa,

8/ Kasztanowa,

9/ Klonowa,

10/ Lipowa,

11/ Olszynowa,

12/ Sierżanta Grzegorza Załogi,

13/ Skalskiego Józefa nr 8, nr 10,

14/ Topolowa,

15/ Wierzbowa.

1

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Będzina

 

/-/ Sławomir Brodziński


 

 

Uchwała Nr XXXII/326/2013

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013 roku

 

w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania.

 

Rada Miejska Będzina

uchwala:

§ 1

Dokonuje się podziału Miasta Będzina na 35 stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik do

uchwały Nr XXXII/326/2013

Rady Miejskiej Będzina

z dnia 28 stycznia 2013 roku

Numer

okręgu

Granice obwodu

Numer

obwodu

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

4

Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Olszynowa, Sierżanta Grzegorza Załogi, Topolowa, Wierzbowa

OKW NR 23

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Szkolna 3

Skalskiego Józefa nr 8, nr 10

OKW NR 22

Miejski Zespół Szkół Nr 2

ul. Rewolucjonistów 18

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Będzina

 

/-/ Sławomir Brodziński 
Sprawozdawczo i programowo

Zapraszam do przeczytania wywiadu w "Nowym Zagłębiu".

Wywiad - [Pobierz]

 


 
Odznaczenie od Prezydenta RP

27 maja 2014 r., w Dzień Samorządu Terytorialnego, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, obchodząc w tym roku jubileusz 20-lecia działalności samorządowej i społecznej, odebrałem z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.

 

 

 

 

Foto: Wojciech Olkuśnik, fotograf Prezydenta RP, Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP

 


 
20 lat w samorządzie

Szanowni mieszkańcy Będzina!
Mieszkańcy Syberki i Górek Małobądzkich!

W związku z 20-leciem mojej działalności samorządowej i społecznej

bardzo serdecznie dziękuję
mieszkańcom mojego rodzinnego miasta

za dotychczasowe życzliwe wspieranie wszelkiej mojej działalności,
podejmowanych inicjatyw, decyzji, przedsięwzięć

jako Radnego Rady Miejskiej Będzina
z osiedli Syberka i Górki Małobądzkie.

Deklaruję, że w dalszych działaniach
zawsze przede wszystkim będę się kierował
dobrem Będzina i jego społeczności,
utrzymując stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami.

Serdecznie pozdrawiam!
Do zobaczenia!

Sławomir Brodziński


 


 
Mój program z 2010 roku

 

Jestem osobą łączącą wiedzę, doświadczenie i aktywność w zarządzaniu rozwojem wspólnoty samorządowej, którą tworzą wszyscy mieszkańcy.

W procesie modernizacji i rozwoju organizmu miejskiego jestem zdecydowanym zwolennikiem konsekwentnej realizacji uchwalonej przez Radę Miejską w Będzinie w czerwcu 1999 roku „Strategii Rozwoju Miasta Będzina”. W „Strategii…” misja rozwojowa Będzina przedstawia się następująco: „Wykorzystując w pełni możliwości stworzone przez dorobek historyczny, tradycje handlowe, walory krajobrazowe i zgromadzony potencjał gospodarczy, zintegrowana społeczność lokalna aktywnie przekształca Będzin w wysoce atrakcyjne miejsce zamieszkania, a także silne centrum logistyczne północno – wschodniej części Katowickiego Zespołu Metropolitalnego oraz promieniujący na cały region ośrodek kultury i turystyki.” Jednak od uchwalenia strategii minęło ponad 10 lat, dlatego zapisane w niej priorytety, cele, kierunki i przedsięwzięcia rozwojowe wymagają pilnego dostosowania do aktualnej rzeczywistości. Bowiem od kilku lat Będzin przestał się rozwijać. Pod tym względem wyprzedziły nas okoliczne miasta, a nawet gminy. Naszej wspólnocie brakuje nowej wizji rozwoju miasta, zakładającej harmonijny rozwój wszystkich części Będzina.

Realizując „Strategię…” w latach 2006-2010 na osiedlu Syberka, osiedlu Górki Małobądzkie i w dzielnicy Małobądz m.in.:

● wybudowano ekran ochronny między osiedlem Syberka a drogą krajową Katowice-Warszawa

● wykonano zrzut ścieków z osiedla Syberka do kolektorów w ul. Małobądzkiej

● przeprowadzono termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rewolucjonistów wraz z remontem elewacji oraz  wymianą drzwi i okien

● przeprowadzono wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego

● wybudowano parking przy ul. Skalskiego

● wyremontowano nawierzchnię ul. Małobądzkiej

● wybudowano drogi i chodniki wraz z oświetleniem ulicznym na osiedlu Górki Małobądzkie

● wyremontowano chodniki przy ul. Zwycięstwa, przy ul. Powstańców Śl. oraz przy ul. Chmielewskiego i ul. Rewolucjonistów (chodnik do szkoły)

● ustawiono plac zabaw przy ul. Skalskiego i odtworzono plac zabaw przy ul. Zwycięstwa

● przeprowadzono modernizację przystanków autobusowych

● kontynuowano uciepłownienie tzw. dolnej Syberki.

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

Zgodnie z priorytetami rozwojowymi zapisanymi w „Strategii…” na osiedlu Syberka, osiedlu Górki Małobądzkie i w dzielnicy Małobądz należy w najbliższych latach m.in.:

● przebudować w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym niebezpieczne skrzyżowanie ul. Piłsudskiego (droga powiatowa) z ul. Chmielewskiego i ul. Sierżanta Załogi pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie

● wyremontować w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym nawierzchnię ul. Piłsudskiego na odcinku od dawnego zakładu obuwia do drogi krajowej Katowice-Warszawa wraz z chodnikami

● wyremontować w porozumieniu z samorządem województwa nawierzchnię ul. Czeladzkiej (droga wojewódzka) wraz z chodnikiem

● stworzyć w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bezpiecznie przejście pomiędzy osiedlem Syberka a osiedlem Górki Małobądzkie przez ul. Piłsudskiego na wysokości dawnej fabryki obuwia

● wybudować parking przy ośrodku zdrowia przy ul. Zwycięstwa

● wybudować nowe miejsca parkingowe i postojowe na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie

● rozbudować monitoring miejski poprzez instalację nowych punktów kamerowych na osiedlu Syberka i na osiedlu Górki Małobądzkie

● przeprowadzać systematyczne remonty i modernizacje dróg i chodników oraz budynków mieszkalnych

● utworzyć osiedlowe place rekreacyjne na terenach zielonych wzdłuż drogi krajowej Katowice-Warszawa i na tzw. dolnej Syberce oraz ustawić nowe place zabaw

● przeprowadzić systematyczną i kompleksową wymianę całego drzewostanu na osiedlu Syberka

● zagospodarować tereny inwestycyjne między ul. Powstańców Śl. i ul. 9 Maja, przy ul. Zwycięstwa, w rejonie tzw. dolnej Syberki między ośrodkiem zdrowia a dawnym miasteczkiem ruchu drogowego oraz przy ul. Żeromskiego w dzielnicy Małobądz w okolicach hotelu „Allegri”.

 

Szanowni Państwo !

 

Jestem z Syberki ! Tutaj się wychowałem. Tutaj żyję, mieszkam, śpię. Drogami Syberki chodzę i jeżdżę. Trudno sobie wyobrazić, jak wielu mieszkańców znam z imienia i nazwiska. Przecież to moja Syberka ! 21 listopada bądźcie ze mną !

 

Serdecznie pozdrawiam !

 

SŁAWOMIR BRODZIŃSKI

 

 

Popieramy kandydaturę Sławka Brodzińskiego na Radnego Miasta Będzina.

Jacek Majchrowski

Prezydent Królewskiego Miasta Krakowa

Sławomir Pietras

Bogusław Fornalczyk

Honorowi Obywatele Miasta Będzina

 


 
Powitanie

Witam na mojej stronie internetowej.


Nazywam się Sławomir Brodziński. Mam 46 lat. Od urodzenia jestem mieszkańcem Będzina. Żona Joanna jest germanistą. Córka Maja ma 4 lata.


Jestem politologiem i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, gdzie jestem Dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa. Od 1994 roku jestem radnym Rady Miejskiej Będzina, w latach 1998-2006 i od 2010 roku Przewodniczącym Rady.

Od 38 lat mieszkam na Syberce przy ul. Skalskiego. Tutaj się wychowałem. Tutaj żyję, mieszkam, śpię. Drogami Syberki chodzę i jeżdżę. Przecież to moja Syberka. Przecież to mój Będzin.

 

 


Foto: Wojciech Borkowski

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 10